Uslovi korišćenja

Poštovani,

Posetom ili kupovinom na Huawei Experience Store-u smatra se da prihvatate Uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.
Pregledom sadržaja na sajtu i kupovinom na sajtu potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja - da imate zakonsko pravo ali i zakonsku obavezu na uslove navedene u daljem tekstu. Huawei Experience Store zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja. Stoga, sugerišemo da povremeno proveravate Uslove korišćenja, s obzirom da ste istim zakonski vezani.
Neke od odredaba ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta. Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Pogledajte Uslove korišćenja:


OPISI PROIZVODA

Huawei Experience Store nastoji da sve artikle opiše što je tačnije moguće. Takođe, Huawei Experience Store ne garantuje, u maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda u potpunosti tačni, kompletni, pouzdani, primenjivi i bez grešaka. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo i Huawei Experience Store se ne obavezuje na njegovo ažuriranje.


USLOVI KUPOVINE

Ovim se definišu uslovi, prava i obaveze Prodavca i Kupca uzajamno, prilikom prodaje, odnosno kupovine robe u celokupnom postupku naručivanja, plaćanja, isporuke robe, reklamacija i eventualnih povrata robe kupljene putem internet prodavnice Huawei Experience Store .
Prodavac je dužan upoznati Kupca o osnovnim karakteristikama robe koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujuci i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaca po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac će Potrošacu predati uputstvo za upotrebu i montažu.


CENE I AKCIJE

Sve cene navedene na ovom sajtu su sa uračunatim PDV-om. Huawei Experience Store zadržava pravo izmena cena proizvoda bez prethodne najave. Međutim, Kupcima će se naplatiti cena proizvoda koja je bila istaknuta u trenutku kupovine.
Ukoliko je u toku akcija određenih artikala, Kupac će imati priliku da dobije odgovarajući popust na cenu proizvoda na akciji. Za svaki artikal koji je na akciji biće vidno istaknuta cena pre akcije, kao i važeća cena u toku trajanja akcije.


NARUDŽBINE

Narudžbenice moraju biti poslate online, i to popunjavanjem Formulara za Narudžbine. Za naručivanje proizvoda iz ponude internet prodavnice Huawei Experience Store potrebno je da ispratite sledeće korake:
1. Registracija
2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
3. Pregled Korpe
4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
5. Način dostave
6. Izbor načina plaćanja
7. Pregled i potvrda narudžbenice
Po prijemu narudžbenice putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši i njenu telefonsku potvrdu. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.


ISPORUKA ROBE

Prodavac će, u skladu s potvrđenom narudžbenicom, izvrsiti isporuku robe Kupcu. Kupac postaje vlasnik robe nakon što u celosti izvrši plaćanje robe i potpiše dokumenta o preuzimanju robe.
Kupac ili lice koje on ovlasti svojim potpisom, potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a u skladu sa narudžbenicom i računom. Ukoliko lice koje preuzima robu primeti oštećenja ili manjak robe potrebno je da, pre potpisivanja prijema robe obavesti Prodavca o istom i postupi prema uputstvima dobijenim od Prodavca.
Kupac nakon potpisa otpremnog dokumenta bez primedbi u celosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavcu isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakivanja proizvoda prilikom preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan da prijavi Prodavcu bez odlaganja, a svakako pre početka korištenja proizvoda i najkasnije 3 dana od prijema proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovetnog artikla, Kupcu će biti ponuđen zamenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavac će bez odlaganja vratiti celokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavcu.


ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Huawei Experience Store je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Naš osnovni je da sa našim kupcima ostvarimo odnos poverenja i pružimo usluge prema željama i potrebama kupaca. Ukoliko se ipak dogodi da budete nezadovoljni isporučenim proizvodom, budite sigurni da će Vaš prigovor biti rešen u skladu sa važećim zakonskim normama.
Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, prodavcu pismeno javi odustajanje od porudžbine, i to na elektronsku adresu: huaweiexperiencestore@mison.rs bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi sam Kupac.
Potrošač može popuniti i obrazac za raskid ugovora. Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog obaveštenja.
Kod Ugovora o prodaji, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. U slučaju da Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.
Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za uređaj odmah, ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema poruke o odustajanju od porudžbine. Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.


UGOVOR O PRODAJI

Prodavac i Kupac su obostranim prihvatanjem Narudžbenice i Ponude, u pisanoj formi, kao i plaćanjem robe u celosti od stane Kupca zaključili Ugovor o prodaji koji se sastoji od Računa izdatog od strane Prodavca sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uslova prodaje.
Prilikom preuzimanja robe Kupac će preuzeti i Račun.
U slučaju eventualnih nesuglasica Prodavac i Kupac će prvenstveno pokušati problem rešiti uzajamnim dogovorom a u slučaju nepronalaženja sporazumnog rešenja odrediće se nadležnost suda u Beogradu.


RASKID UGOVORA

Kupac može, pismenim putem, tražiti raskid ugovora najkasnije u roku 14 radnih dana od dana prijema naručene robe.
Istek roka od 14 dana utvrđuje se sa danom prijema Izjave o jednostranom raskidu ugovora od strane Kupca, u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa. U slučaju da dođe do raskida ugovora Prodavac će, nakon prijema robe koja je bila predmet ugovora, bez odlaganja vratiti primljeni iznos, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Izjave o jednostranom raskidu ugovora.


ISKLJUČIVANJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac ne može tražiti raskid ugovora za artikal koji je na bazi njegove specifikacije naručen od proizvođača ili uvoznika, a isti se, s obzirom da se ne smatra standardnim artiklom koji proizvođač, odnosno uvoznik drži na zalihama, trebao proizvesti, o čemu je Kupac obavešten od strane Prodavca a artikal je proizveden i već isporučen Prodavcu, te se njegova proizvodnja ili isporuka Prodavcu ne može više opozvati.
Kupac ne može vratiti artikal i/ili tražiti raskid ugovora ako je isti oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputstvima proizvođača, izazvao funkcionalne štete na artiklu, odnosno njegovo uništenje.
Kupac ne može vratiti artikal i/ili tražiti raskid ugovora ako je taj artikal predstavljao medij na kojem je implementiran softwer ili neka od elektronskih igara a artikal nije u orginalnoj neraspakovanoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uslovima za raskid ugovora.


IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguce, Potrošac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca.

Potrošac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošaca. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošaca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošaca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošaca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošaca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac se obavezuje da ce isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera. Da bi Potrošac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (po mogucstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštecenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već ce biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštecenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Potrošaca.
Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštecenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišcenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošac gubi i u slučaju neovlašcenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača. Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi Potrošaca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenute nesobraznosti došlo krivicom Prodavca. Potrošac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije. Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:
1. Usmeno na adresi Prodavca: Huawei Experience Store, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd
2. Telefonom na broj: 011/28 54 333
3. Pisanim putem, na adresu Prodavca: Huawei Experience Store, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd
4. Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: huaweiexpiriencestore@mison.rs odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

VAŽNA NAPOMENA!

Ukoliko se odlučite da nam reklamaciju uputite posredstvom pošte ili kurirske službe, neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu.
Ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje ili lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošacu na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošaca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošaca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošaca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošaca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda. Od Potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važecem cenovniku servisnih usluga. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštecenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišcenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Potrošaca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašcenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštecenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.


PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili i realizovali Vašu narudžbenicu potrebno je da nam ostavite Vaše ime i prezime, adresu, e-mail i telefon. Ovi podaci o se strogo čuvaju kao poslovna tajna i dostupni su samo zaposlenima kojima su neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Huawei Experience Store odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Podatke koje navedete pri Internet kupovini nećemo koristiti za slanje neželjenih e-mailova, kao ni za marketinška, demografska ili bilo koja druga istraživanja.
Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.


IZVEŠTAJ O KONVERZIJI

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in ours

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj na ovom sajtu kao što su web stranice, tekstovi, fotografije, dizajnerski elementi, logotipi, audio zapisi i softver su u vlasništvu Huawei Experience Store-a ili njegovih dobavljača te se ne mogu koristiti bez predhodne saglasnosti Huawei Experience Store-a.


OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I LINKOVI NA DRUGE SAJTOVE

Huawei Experience Store , u meri u kojoj mu zakon dopusta, nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo kakve prirode (direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu) koja, direktno ili indirektno, može nastati kao rezultat, bilo kakvih informacija, usluga, linkova ili materijala koji se nalaze na ovom sajtu ili kao rezultat nemogućnosti korišćenja ovog sajta, bez obzira na okolnosti. Na Sajtu postoje linkovi koji vode na nezavisne sajtove i oni su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Huawei Experience Store nije pregledao sadržaj ovih sajtova, nije u mogućnosti da ih kontroliše niti je odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Zato, Huawei Experience Store ne može biti njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije niti prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim artiklima koji se tamo mogu pronaći, takođe ni sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Stoga, odluka da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, je na Vašu sopstvenu odgovornost.

Hvala Vam na poverenju,
Huawei Experience Store