GARANCIJA I OVLAŠĆENI SERVIS


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Huawei Experience Store odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.

Međutim, zakonska odgovornost Huawei Experience Store ne postoji ako isporučena roba:

1. odgovara opisu koji je dao Prodavac;
2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe Napominemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampača, i sl. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne podpada pod uslove saobraznosti.
Huawei Experience Store ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Huawei Experience Store nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

1. lično u Huawei Experience Store objektu.
2. pozivanjem broja: 011 28 54 333
3. slanjem e-mail-a na mail: huaweiexperiencestore@mison.rs

Obaveza potrošča jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.
Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.
Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Huawei Experience Store o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje-isporuku. Nakon isteka tog perioda Huawei Experience Store ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliraanje.Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Huawei Experience Store potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta
Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.huaweiprodavnica.rs  smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) .
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo .

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo Kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Huawei Experience Store će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

OVLAŠĆENI SERVIS
Ovlašćeni servis nalazi se na sledećoj adresi:
MOBIS ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd - Srbija
Telefon: 011/31 33 314, 011/31 92 295, 062/82 62 077
Email poslovnice: servisnicentar@mesc.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-petak: Prijem 09:00h - 18:00h
Call centar: 08:00h - 16:00h
Autobusi: 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83 (Zepter zgrada)
Novo prijemno mesto:
Patrijarha Gavrila br. 6 (TC Fontana, preko puta ETF-a), Beograd - Srbija
Tel: 011/34 44 001
Radno vreme:
Ponedeljak-petak: 12:00h - 19:00h
Subota: 09:00h - 14:00h

ProMobi servisni centar Beograd
Adresa: Požeška 154-156, Čukarica
Telefon: 011/3555-047
Radno vreme: 09:00 - 20:00
Email: servis@promobi.rs

ProMobi servisni centar Beograd II
Adresa: Terazije 31
Telefon: 069/2255-417
Radno vreme: Ponedeljak - Petak: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Email: servis@promobi.rs

VAŽNA NAPOMENA!
Ukoliko se odlučite da nam reklamaciju uputite posredstvom pošte ili kurirske službe, neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu.
Ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje ili lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošacu na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošaca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošaca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošaca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošaca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda. Od Potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važecem cenovniku servisnih usluga. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštecenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišcenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Potrošaca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašcenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštecenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

 

Pogledajte kompletne Uslove korišćenja